ایده، راه حل و تاسیسات برای صنایع غذایی و آشامیدنی

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter

از سال 1983 ایتالیا در سطح بین المللی در زمین هی ساخت تاسیسات کارخان های برای پردازش مواد اولیه در بخش صنایع غذایی با موفقیت ظاهر شده است. محدود هی برای مشتریان SAP Italia خدماتی که خود ارائه م یدهد شامل مطالعات مستقل امکان سنجی )برای شروع پروژه(، تخمین جامع و دقیق هزین هها، طراحی سفارشی برای نیازهای خاص، تولید، نصب، آزمایش،

آموزش کارکنان، بررس یهای مرتب برای تعمیر و نگهداری و پیشگیری از هرگونه خطا، رسیدگی و کمک توسط تکنسی نهای متخصص و خدمات قطعات یدکی است. رزوم هی کاری ما شامل موارد زیر است: – مخلوط و کربناته کردن واحدها HTST – پاستوریز هسازی UHT و ضدعفونی کردن – ماشین آلات شستشودهنده و )CIP) (SIP( ضدعفونی کننده در محل – فضای تهیه و آماد هسازی شربت و آبمیوه – دستگا ههای حل کنند هی شکر ب ا )روند( )batch and continuous( مداوم و دست های

– مقدار مرف آسپتیک و مخازن ذخیره سازی آسپتیک )بی گند(

– پروژ هی کلید در دست به لطف تلا شهای مداوم در جستجوی

را هح لهای جدید و همکار یهای متعدد که در طول سالیان با مشتریان پیشرو در مهار تهای SAP Italia ، صنعت انجام شده گس رد های در زمین ههای مختلف بهره برداری به دست آورده است و با افتخار سری جدید ماشین آلات و تاسیسات را که به طور تخصصی برای عمليات گندزدایی بررسی و مطالعه شده که با همکاری پربار با متولد شده، معرفی م یکند. Refresco Italia پیشروی اروپایی در زمین هی ،Refresco بطر یزنی برای نوشاب ههای گازدار )تحت قرارداد فرعی(، متعهد به گسترش محدود هی محصول خود و متمرکز بر اطمینان از تضمین مداوم و بیشتر مصرف کننده نهایی از محصولات خود،

را مسئول SAP Italia مطالعات و توسع هی یکی از بلندپروازان هترین پروژ هها در تولید نوشیدن یهای آسپتیک شامل طیف وسیعی از محصولات مانند آب میوه، نوشیدن یهای سنتی، چای و شیر قرارداده است. استراتژی توسعه یافت هی مشارکت برای همکاری دو پیشروی اصلی بازار، دستیابی به اهداف عالی م یباشد به شرط اضافه شدن ارز شهایی مانند موارد:

– اتوماسیون کامل برای اطمینان از انعطاف پذیری بالا و کنترل دقیق هم هی پارامترهای روند

– کاهش ضایعات در طول تولید

– بازگشت انرژی به بهترین حالت به لطف

با تاسیسات جدید Asepto-R Top ادغام تولید همزمان گرما و برق) (Co-generation) Refresco Italia و SAP Italia  ارکنان فنی برای چندین ماه با هم همکاری داشتند و مجموع هی تجربیاتشان را در زمین هی تحقیق و تولید به منظور دستیابی به تکامل در تمام مراحل و توجه و دقت بالا به جنب ههای مرتبط به طراحی و بهداشت با هم به اشتراک گذاشتند.

با هم هی انواع نوشیدنی Asepto-R Top  سر و کار دارد و به لطف مجموع هی خاص مبدل حرارتی لول های، حتی نوشیدن یهای حاوی ذرات جامدات و یا )soft drinks( نوشیدن یهای ایزوتونیک با نمک های ویژه را هم در مجموع هی خود قرار م یدهد. هر قطعه و جزء نصب شده در کارخانه با توجه و اهمیت زیاد از بین بهترین تولیدکنند ههای جهانی انتخاب شده است. برای تضمین اطمینانی که ساخت ایتالیا م یباشند. SAP Italia تاسیسات سیستم نظارتی، که به طور ویژه برای این سیستم توسعه یافته و تولید شده، خودکار، آسان برای استفاده و قابل اعتماد است. هر متغیر در پایگاه داده ذخیره م یشود و می تواند در هر زمانی مورد مشاوره قرار گیرد و قابلیت ردیابی کامل تمام تولید را تضمین م یکند. بهترین طیف مخازن آسپتیک ،ATK-R Top موجودی لزوم را تکمیل ،SAP Italia م یکند. مخزن به منظور نگهداری محصول پس از عملیات حرارتی و حفظ تمیزی آن است. با توجه به طراحی خاص خود، تمام تما سهای ممکن با فضای اطراف توسط موانع بخار محافظت می شود. همکاری Asepto-R عالی با تاسیسات استریلیزاسیون که این روش اید هآل باعث حفظ کیفیت محصول و ضدعفونی بودن آن بعد از عملیات گرمادهی برای تکمیل روند کار، م یشود.

برایا طلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه کنید: www.sapitalia.it

اترك تعليقا

Stay Connected

More Updates