بهترین انتخاب ،TECNOPOOL

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter

یک ایده بزرگ Tecnopool داستان متولد شد: طراحی، تولید و نصب ماشی نآلات برای فرآوری محصولات غذای. داستانی که در سال ۱۹۸۰ با ثبت گواهی اولین تسمه نقاله تولید :Anaconda اختراع شده توسط مؤسس شرکت، لئوپالدو لاگو، آغاز شد. محصولی پیروز و مه متر از آن مناسب برای تمام فرآیندهای تولید که در آ نها محصولات غذایی باید با استفاده از حرارت فرآوری شوند. این آغاز داستان یک موفقیت بزرگ بود که دیگر هرگز متوقف نشد، هما نطور که نتایج به دست آمده در ۳۵ سال گذشته گواه این موضوع هستند: افزایش فروش، حضوری روزافزون در بازارهای خارجی و تکامل مستمر محصولات غذایی.

در پادوئا متولد شد، البته Tecnopool داستان امروز این داستان از مرزهای داخلی فراتر رفته و در تمام جهان شنیده م یشود. از منجمد کردن تا خنک کردن، از پاستوریزه کردن تا ترش کردن خمیر و انجام تمام مراحل تا پختن و سرخ کردن، واژه انعطا فپذیری در تمام نقشی فعال دارد. Tecnopool راه حل های به Tecnopool ، پیش از توسعه یک کارخانه کسانی م یاندیشد که از آن استفاده خواهند کرد، زیرا انعطا فپذیری نه تنها یک عامل ذهنی است، بلکه بیش از هر چیز یک رویکرد کاری محسوب م یشود. هدف دفتر طراحی هم دقیقاً همین است: به ایجاد یک رابطه انحصاری با مشتریان، بر اساس صراحت، شفافیت و شایستگی کمک کند. رابط های که روی تبادل آرا و نظرات شکل گرفته و از همان ابتدا در فاز طراحی آغاز م یشود و با ساخت به Tecnopool . کامل سیستم به پایان م یرسد این شکل کارخان ههایی را ایجاد م یکند که به معنای واقعی برای هر مشتری و هر نوع فضای کاری سفارش یسازی شده است، کارخان ههایی که به لحاظ بهر هوری حداکثر و از نظر تعمیر و نگهداری حداق لها را تضمین کنند.

 Tecnopoo l تطبیق پذیری کارخانه های  به وسیله بخش هایی تنظیم می شود که در آ نها کار م یشود: حضور فناوری آن پشت فرآوری یک محصول غذایی به هیچ وجه اتفاقی نیست.

منجمد کردن

به دست آورده Tecnopool دانشی که است، به آن اجازه م یدهد روشی کاملاً پیشرو را برای فرآوری محصولات غذایی بست هبندی شده یا فل های که از طریق تسمه منتقل و در محفظ هها منجمد م یشوند را تضمین کند که دیوار ههایی عای قبندی شده در ضخام تهای مختلف دارند.

خنک کردن

سیستمی که برای دو نوع خنک کردن طراحی شده است: محیطی و با هوای فشرده در اتاق. دقیقاً همین انعطا فپذیری است که باعث م یشود برای هر خط تولید و هر نوع محصول بست هبندی شده یا فل های مناسب باشد.

ترش کردن

خمیرفرآیندی با این اندازه ظرافت توجه زیادی را طلب م یکند. به همین دلیل همیشه کارخان ههایی را Tecnopool ساخته است که کاملاً سنجیده شد هاند و ویژگ یهای محصولات غذایی را تغییر نم یدهند و به این شکل هم به محصول نهایی و هم به مصر فکننده احترام م یگذارند.

پاستوریزه کردن

برای اینکه محصولات فرآوری شده در زمان لازم به دمای درست برسند، لازم است تمام جزئیات با دقت پوشش داده شوند: طراحی  Tecnopool کارخان ههای پیچید های توسط که از اتا قهای عای قبندی شده برای فرآوری محصولات غذایی با توجه به پارامترهایی که دائماً در حال تغییر هستند استفاده م یکنند، به هیچ وجه تصادفی نیست. فر اسپیرال روغن دیاترمیک با حفظ فلسفه خود در جهت ،Tecnopool ساد هسازی خطوط تولید به دلایل مکانیکی و اقتصادی، دامنه کارخان ههای خود با سیستم پخت اسپیرال را تکمیل کرده است که، به لطف پیکربندی خود، امکان صرف هجویی در فضا و فرایند تولیدی روان را فراهم به شما Tecnopool م یکند. فر اسپرال امکان م یدهد در فضا صرف هجویی، جریان خط تولید را ساده و انرژی را ذخیره کنید. سر خکن روغن حرارتی دامنه محصول خود را با Tecnopool دستگاه فرآوری دیگری افزایش م یدهد که امکان تکمیل خطوط تولید جدیدی را فراهم م یکنند که نیازهای مشتری در زمینه گوشت، ماهی، نان و شیرین یها، میان وعده، بادام زمینی و حتی غذای حیوانات Tecnopool را برطرف م یسازد: سر خکن

یک مرکز آزمایش به مشتریانش Tecnopool ارائه م یدهد که با خط ترکیب، اتاقک ترش کردن خمیر، فر اسپیرال و اتاق منجمد سازی تکمیل شده است؛ با مشخص کردن وقت قبلی، این مرکز به صورت کامل در دسترس مشتریان قرار م یگیرد تا عملکرد و کیفیت را بررسی و نتایج Tecnopool سیستم های حاصله در هر محله از تولید محصولات خود را ارزیابی کنند. همه دعوت هستند.

www.stappiani.com

اترك تعليقا

Stay Connected

More Updates