TP FOOD GROUP :یک مدل تجاری موفق با ردپای جهانی

Facebook
LinkedIn
Twitter

روحیه نوآورانه، توجه به نیازهای مشرتی و چهل سال تجربه در بخش فرآوری مواد غذایی. با این رشایط ، Tecnopool S.P.A .در سال 2015 در مسیر توسعه و رشد قرار گرفت که در سال 2019 منجر به تشکیل TECNOPOOL .

شــد TP FOOD GROUP اکتسابات. طی چند سـال گذشته ، مجموعه ای از رشکـت ها به گروه تکنپول Tecnopool پیوستند: Alit )ایتالیا، 2015 ،)Gostol( اسلوونی، و( 2017 ،اسپانیا )Tecnofryer ،)2016 Logiudice Forni ، Mimac همچنین و Mecateck( ایتالیا، 2018 .)تخصص ترکیبی گروه، راهکار پردازش جامع همه جانبه را فعال کرده است.

این گروه برای پیگیری مداوم توسعه فناوری و ارائه تجهیزات با کارایی باال به مشرتیان ، یک ماموریت اصلی را تعیین کرده است: تبدیل شدن به یک تامین کننده پیرشو در زمینه ماشین آالت و خطوط کامل تولید برای پردازش صنعتی ، نیمه صنعتی و صنایع دستی در صنعت مواد غذایی. امروزه TP FOOD Group در بیش از 80 کشور جهان در زمینه طراحی، تولید و نصب تجهیزات پردازش مواد غذایی، با گرایش قوی به راهکارهای “سفارشی سازی”، پیرشو بازار و تامین کننده اصلی است.

با حضور منحرص به فردش در رسارس جهان، با نقش اصلی در بخش TP Food Group ،نانوایی محصوالت میتواند به لطف طیف گسرتدهای از اجاقها، از هر صنعتگر کوچک تا آزمایشگاه نیمه صنعتی، تا کاملرتین خط صنعتی، هر درخواست مشرتی را برآورده کند، شامل کلیه مراحل تولید: از آمـاده سازی خمیر تا بسته بندی. از نـانـوای کوچک گرفته تا صنایع غذایی بزرگ.

ایده پشت این توسعه بی وقفه، ساده و بلندپروازانه است: با ارائه خطوط تولید کامل و متناسب با نیازمشرتیان )سفارشی(، بهرتین راهکارها را برای نیازهای آنها ارائه دهد. ساختارها و فرآیندهای سفارشی تخیل مشرتی را تنها محدود میکند. به همین دلیل است که برای هر خریدار، TP FOOD GROUPسیستمهای سفارشی و سـازگـار را مطالعه و پیاده سازی و هر نیاز خاصی را بــرآورده میکند. تجربه، تحقیق و دانش، که طی چندین دهه فعالیت به دست آمده، به گروه اجازه میدهد تا رویکردی تحلیلی و اختصاصی ایجاد کند. پس از ارزیابی هر جنبه بحرانی همراه با مشرتی، رشکـت میتواند محصوالت نوآورانه و راهکاربهبود یافته را در مقایسه با موارد موجود ارائه دهد.

پیوندهای قوی با ارزشهای رشکت باعث شده است که گروه روی دستیابی به کیفیت باال برای محصوالت خود و ارائه سطح عالی خدمات پشتیبانی قبل و بعد از فروش مترکز کند. رشکتهای گروه به پشتیبانی به موقع و دقیق، 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته مفتخر هستند که نشان دهنده مزیت رقابتی قوی در بازار است. بررسیهای دورهای و پشتیبانی مستقیم از راه دور به مشرتیان امکان میدهد از وقفههای بحرانی و خرابی جلوگیری کرده و از تداوم روند تولید کارخانه اطمینان حاصل کنند.

تالشها برای تحقیق و توسعه، متمرکز بر معرفی راه حلهای تکنولوژیکی نوآورانه، با هدف پیرشفت مستمر فرآیندهای تولید در جهت بهینهسازی بیشرتدر زمینه نرخ و هزینههای تولید میباشد. البته کیفیت محصول هامنند در نظر گرفنت “رصفه جویی در انرژی” و جنبه های زیست محیطی بسیار مهم است.

داشنت امکان آزمایش هر نوع محصول، با نظارت و کمک فن آوران مجرب و تکنسینهای متخصص، ارزش افزوده مهمی را ارائـه میدهد. مشرتیان TP Group Food میتوانند به لطف اتاق آزمایش کامالً مجهز از این فرصت بهرهمند شـونـد، جایی کـه کـاربـران کلیدی میتوانند از طیف وسیعی از تجهیزات در اختیار آنها استفاده کنند.

Tecnopool :پیرشو در زمینه طراحی، ساخت و نصب تجهیزات برای خطوط تولید کامل، که عملیات حرارتی صنایع غذایی را در متام مراحل پردازش پوشش می دهد: اسرتاحت نهایی خمیر قبل از پخت )proofing ،)پخت نان، رسد کردن، انجامد و پاستوریزاسیون، از -40 تا + 300 درجه سانتی گراد، با بی نهایت فرمدهی کامالً قابل تنظیم و سفارشی.

Gostol :ارائــه دهنده راهحــل های صنعتی یکپارچه )integrated )برای نانواییها. ارائــه کورههای با چرخه حرارتی و انتقال گرمایی وهمچنین فرهای روغن دیاترمیکی )diathermic ovens deck oil ،)از جمله خدمات یکپارچه برای تجهیزات نانوایی برای صنایع متوسط و بزرگ، ضمن پوشش فرآیندهای ترکیب، قالب گیری و مخمر.

Tecnofryer :تولید کننده و تامین کننده رسخ کنهای مبتکر)fryer ) صنعتی، نیمه صنعتی و نیمه صنایع دســتــی، بـــرای بـخـشهـای مختلف غذایی: از نانوایی گرفته تا گوشت، از محصوالت نان گرفته تا تنقالت و بادام زمینی، همچنین محصوالت غذایی حیوانات خانگی را پوشش می دهد.

Forni Logiudice :تولید کننده پیرشو در تولید فرهای حرفه ای با لوله ،)steam tube deck ovens( بخار اجاق/فرهای برقی، فرهای چرخشی و میکرسهای مارپیچ حرفهای برای نانواییها، شیرینی فروشیها و پیتزا فروشیها.

Mimac :تولید کننده پیرشو ماشین آالت dropping برای صنعت شیرینی پـــزی: بهرتین راهحــــل هــا را بــرای بــرآوردن نیازهای تولیدی صنعتگران، تولید کنندگان نیمه صنعتی و بخش بــزرگ خــرده فروشی ارائــه میدهد.

Mecateck :سازنده خطوط تولید و اجـاقهـای تونلی و چند سطحی بـرای بخش صنعتی و نیمه صنعتی. گروه غذایی TP در مورد آینده خود مثبت و مصمم است، که توسط قدرت شش رشکـت معترب شناخته شـده در رسارس جهان هدایت میشود. تعهد و بلندپروازی مستمر، عامل اصلی رشد مدارم خواهد بود، تا پیرشوترین دربازاردر حال تحول دائم باقی مباند.

یک کپی رایگان از اینجا دانلود کنید FOOD PROCESSING IRAN 2022

Leave a Comment

Stay Connected

More Updates